Tygodniowy Raport nr 142

W tygodniu od 27 czerwca do 3 lipca 2022 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie warunkowe do PW „Zamienny” Projekt zieleni – Projektowana Zieleń – Węzeł Emilia
 2. Przekazano do Inżyniera PW Branża kolejowa.
 3. Przekazano do Inżyniera Specyfikacje / rewizję Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB):
  • D-07.05.01 Ustawienie barier ochronnych stalowych,
  • D-02.01.01 Wykonanie wykopów rev. 3,
  • D-07.04.01 Ustawienie barier ochronnych betonowych rev. 0
 4. Prowadzono nadzór autorski, przekazywano Wykonawcy Karty Nadzoru Autorskiego (KNA):
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie dla KNA (N) nr 175 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową w zakresie barier – wiadukt WD-12,
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie dla KNA (N) nr 177 rew. 1 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową – aktualizacja rzędnych wysokościowych ekranu przeciwolśnieniowego EP-1,
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie dla KNA (N) nr 170 rew. 1 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową – aktualizacja rzędnych wysokościowych ekranu przeciwolśnieniowego EP-6,
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie dla KNA (N) 181 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową w zakresie barier WS-28,
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie dla KNA (N) 180 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową w zakresie barier – Przepust – P-M10,
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie dla KNA (N) 179 w zakresie przekroju łącznika drogi ekspresowej S14 z jezdnią zbierająco -rozprowadzającą (etapowanie inwestycji),
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie dla KNA (N) 183 w zakresie zmiany długości ścieku trójkątnego (trasa główna S14 na odcinku od km 14+583 do km 14+585,
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie dla KNA (N) 176 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową – autokorekta sztywności rury drenarskiej,
 5. Monitorowanie procedury zatwierdzania KSZR oraz Projektu stałej organizacji ruchu, w tym także dla zakresu Węzła Emilia.
 6. Postęp prac: