Tygodniowy Raport nr 143

W tygodniu od 4 do 10 lipca 2022 r. wykonane zostały następujące prace:

  1. Przekazano do Inżyniera Specyfikacje / rewizję Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – Obiekty inżynieryjne: M.18.01.04 Uciąglenie nawierzchni.
  2. Przekazano do Inżyniera Specyfikacje / rewizje Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – Drogi: D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
  3. Przekazano do Inżyniera do akceptacji KNA (N) 184 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową w zakresie barier – WD-23.
  4. Otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie dla KNA (N) nr 182 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową w zakresie barier – WD-17.
  5. Analizowano uwagi Inżyniera do projektów wykonawczych wraz z przedmiarami dla PW ekrany, sanitarnej, melioracji.
  6. Prowadzono nadzór autorski – przekazywano Karty Nadzoru Autorskiego (KNA), analizowano ewentualne uwagi do kart nadzoru.
  7. Postęp prac