Tygodniowy Raport nr 144

W tygodniu od 11 do 17 lipca 2022 r. zostały wykonane następujące prace:

 1. Przekazano do Inżyniera Specyfikacje / rewizję Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – Obiekty inżynieryjne:  M.18.01.04 Uciąglenie nawierzchni.
 2. Przekazano do Inżyniera Specyfikacje / rewizje Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – Drogi: D-07.02.01 Oznakowanie pionowe.
 3. Prowadzono nadzór autorskie, przekazywano do Inżyniera Karty Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowano uwag Inżyniera do KNA:
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie dla KNA (N) nr 182 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową w zakresie barier – WD-17,
  • przekazano do Inżyniera KNA (N) 185 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową w zakresie barier – MD-16,
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie dla KNA (N) nr 184 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową w zakresie barier – WD-23
 4. Monitorowano procedury uzyskiwania uzgodnień w zakresie zatwierdzenia Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem (w tym dla Węzła Emilia), uzyskania warunków na przyłączenie urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem.
 5. Opracowywano projekty czasowej organizacji ruchu, uzgadniano je z Wykonawcą, monitorowano procedury uzyskiwania opinii / uzgodnień projektów czasowej organizacji ruchu od zarządców dróg, policji.
 6. Postęp robót: