Tygodniowy Raport 147

W tygodniu od 1 do 7 sierpnia 2022 r. wykonano następujące prace:

 1. Opracowywanie, aktualizacja i sukcesywne przekazywanie do Inżyniera projektów wykonawczych (PW) wraz z przedmiarami robót, odniesień do uwag.
 2. Przekazanie zaktualizowanego po uwagach Wykonawcy PW Odwodnienie drogi – Węzeł Emilia.
 3. Przekazanie– w kontraktowej ilości – PW Zieleń – Projektowana Zieleń wraz z Przedmiarem robót – Etap realizowany oraz Etap docelowy.
 4. Przekazanie zaktualizowanego po uwagach Wykonawcy PW Oświetlenie drogowe  wraz z przedmiarem – Węzeł Emilia.
 5. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie do Inżyniera specyfikacji technicznych.
 6. Otrzymano od Wykonawcy zatwierdzenie Inżyniera dla specyfikacji technicznej: M.20.01.10 Ekrany akustyczne odbijające.
 7. przekazano Wykonawcy Specyfikacje / rewizje Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – Kanalizacja deszczowa.
 8. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie do Inżyniera Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • przekazano KNA (N) w zakresie zmiany nazwy i schematu konstrukcji oporowej K12 na przekrojach poprzecznych drogi S14 (trasa główna S14 na odcinku od km 15+560 do km 15+640),
  • otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 191 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową w zakresie barier – WS-13,
  • przekazano KNA (N) nr 187 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową w zakresie barier,
  • przekazano KNA (N) nr 192 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową – lokalna aktualizacja posadowienia ekranu z siatek nad MS-21,
  • przekazano KNA (N) nr 193 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową – aktualizacja rzędnych wysokościowych pali ekranu EA-5,
  • otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 194 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową w zakresie ekran akustyczny z paneli – EA-11,
  • otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 178 rev. 1 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową w zakresie ekran akustyczny z paneli  – EA-12,
  • przekazano KNA (N) w zakresie zabezpieczenia skarp w rejonie wysięków w km 2+490 – 2+710, 6+485 – 6+500, 7+735 – 7+755, 11+915 – 11+945, str. prawa oraz  11+810 – 11+890, 11+940 – 11+960 str. lewa.
 9. Postęp prac: