Tygodniowy Raport nr 151

W tygodniu od 29 sierpnia do 4 września 2022 r. wykonane zostały następujące prace:

  1. Opracowywanie, aktualizacja i sukcesywne przekazywanie do Inżyniera projektów wykonawczych (PW) wraz z przedmiarami robót: otrzymano  zatwierdzenie Inżyniera do PW wraz z Przedmiarem Robót Odwodnienie Drogi – Węzeł Emilia.
  2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie do Inżyniera specyfikacji technicznych.
  3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie do Inżyniera Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA: przekazano  rewizję KNA (N) w zakresie autokorekty szczegółu A-5, otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 196 w zakresie zmiana nazwy konstrukcji oporowej K12 na przekrojach poprzecznych.
  4. Opracowywanie projektów czasowej organizacji ruchu, uzgadnianie ich z Wykonawcą, monitorowanie procedury uzyskiwania opinii / uzgodnień projektów czasowej organizacji ruchu od zarządców dróg, policji: