Tygodniowy Raport nr 152

W tygodniu od 5 do 11 września wykonano następujące prace:

  1. Opracowywanie, aktualizacjai sukcesywne przekazywanie do Inżyniera projektów wykonawczych (PW) wraz z przedmiarami robót.
  2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie do Inżyniera specyfikacji technicznych (Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków, Ekrany akustyczne odbijające, Krawężniki kamienne, Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, Kanalizacja deszczowa).
  3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie do Inżyniera Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA.
  4. Opracowywanie projektów czasowej organizacji ruchu, uzgadnianie ich z Wykonawcą, monitorowanie procedury uzyskiwania opinii / uzgodnień projektów czasowej organizacji ruchu od zarządców dróg, policji – Przekierowanie ruchu na jezdnię docelową ul. Aleksandrowskiej 0+000 – 0+670 w Zgierzu.
  5. Postęp robót budowlanych: