Zakres robót

Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, budowie w/w odcinka oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

„Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. B – Odcinek II węzeł Łódź Teofilów (bez węzła) – DK91 w m. Słowik.” obejmuje w szczególności:

1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji

2. Roboty przygotowawcze

3. Roboty drogowe w zakresie:

• budowy odcinka drogi ekspresowej S14 długości ok. 16,343 km,

• budowy węzłów drogowych,

• wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,

• przebudowy istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych będących w kolizji
z realizowaną drogą ekspresową,

• budowy systemu odwodnienia drogowego,

• budowy chodników i zatok autobusowych,

• budowy wzdłuż drogi ekspresowej dodatkowych jezdni obsługujących przyległy teren wraz ze zjazdami na przyległe działki,

• budowy wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych,

• wykonania organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

4. Budowę obiektów inżynierskich.

5. Budowę przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej.

6. Przebudowę cieków wodnych oraz istniejących urządzeń melioracyjnych.

7. Wycinkę istniejącej zieleni oraz przeniesienie roślin objętych ochroną.

8. Roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej.

9. Przebudowę infrastruktury kolejowej w tym: urządzeń elektroenergetycznych, urządzeń sterowania ruchem, urządzeń telekomunikacyjnych i sieci trakcyjnej związaną z likwidacją kolizji.

 10. Wykonanie urządzeń ochrony środowiska.

11. Wykonanie wszelkich robót związanych z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją (w tym budynków i budowli).

12. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i inne.

13. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, w tym zimowe utrzymanie.

14. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia obwodnicy do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z remontem nawierzchni dróg przekazywanych samorządom po oddaniu obwodnicy do użytkowania i zmianą organizacji ruchu.

15 Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.

16. Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań jakie okażą się niezbędne dla zoptymalizowania i zrealizowania inwestycji.

17. Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.