Raport Tygodniowy nr 169

W tygodniu od 2 do 8 stycznia 2023 r. zostały wykonane poniższe prace:

 1. Przekazano Wykonawcy kopie wraz z wersją elektroniczną egzemplarzy PW opieczętowanych przez Inżyniera do realizacji – dla zakresu Węzła Emilia:
  •   Zasilania energetyczne,
  •   Przebudowa kolizji elektroenergetycznych wł. GDDKiA,
  •   Kanał technologiczny,   Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej GDDKiA do SPO „Emilia”
 2. Przekazano Wykonawcy Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – Zieleń – Węzeł Emilia: D-09.06.01. Sadzenie drzew i krzewów
 3. Prowadzono nadzór autorski, przekazywano do Inżyniera Karty Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego.
 4. Przekazano korektę rysunku – rysunek nr 2.1 Plan sytuacyjny Węzła Emilia – PW Stała Organizacja Ruchu.
 5. Czasowa organizacja ruchu: