Tygodniowy Raport nr 152

W tygodniu od 5 do 11 września wykonano następujące prace:

 1. Opracowywanie, aktualizacjai sukcesywne przekazywanie do Inżyniera projektów wykonawczych (PW) wraz z przedmiarami robót.
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie do Inżyniera specyfikacji technicznych (Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków, Ekrany akustyczne odbijające, Krawężniki kamienne, Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, Kanalizacja deszczowa).
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie do Inżyniera Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA.
 4. Opracowywanie projektów czasowej organizacji ruchu, uzgadnianie ich z Wykonawcą, monitorowanie procedury uzyskiwania opinii / uzgodnień projektów czasowej organizacji ruchu od zarządców dróg, policji – Przekierowanie ruchu na jezdnię docelową ul. Aleksandrowskiej 0+000 – 0+670 w Zgierzu.
 5. Postęp robót budowlanych:

Tygodniowy Raport nr 151

W tygodniu od 29 sierpnia do 4 września 2022 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Opracowywanie, aktualizacja i sukcesywne przekazywanie do Inżyniera projektów wykonawczych (PW) wraz z przedmiarami robót: otrzymano  zatwierdzenie Inżyniera do PW wraz z Przedmiarem Robót Odwodnienie Drogi – Węzeł Emilia.
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie do Inżyniera specyfikacji technicznych.
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie do Inżyniera Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA: przekazano  rewizję KNA (N) w zakresie autokorekty szczegółu A-5, otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 196 w zakresie zmiana nazwy konstrukcji oporowej K12 na przekrojach poprzecznych.
 4. Opracowywanie projektów czasowej organizacji ruchu, uzgadnianie ich z Wykonawcą, monitorowanie procedury uzyskiwania opinii / uzgodnień projektów czasowej organizacji ruchu od zarządców dróg, policji:

Tygodniowy Raport nr 150

W tygodniu od 22-28 sierpnia 2022 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Przekazanie zmiennego opisu technicznego do PW Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe Ekrany akustyczne – wały ziemne.
 2. Otrzymano od Wykonawcy zatwierdzenie Inżyniera do PW Branża kolejowa.
 3. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie do Inżyniera specyfikacji technicznych ( M.20.01.10. Ekrany akustyczne odbijające, D-05.03.25. Uszorstnienie nawierzchni)
 4. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie do Inżyniera Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA.
 5. Opracowywanie projektów czasowej organizacji ruchu, uzgadnianie ich z Wykonawcą, monitorowanie procedury uzyskiwania opinii / uzgodnień projektów czasowej organizacji ruchu od zarządców dróg, policji.

6. Postęp prac:

Tygodniowy Raport nr 149

W tygodniu od 15 do 21 sierpnia 2022 r. zostały wykonane prace:

 1. Otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 188 w zakresie przebudowy urządzeń wodnych i cieków.
 2. Otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 187 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową w zakresie barier – WD-11.
 3. Przekazano KNA (N) nr 198 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową – aktualizacja współrzędnych muru K-10.
 4. Otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 197 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową – aktualizacja współrzędnych wału Wz-5.
 5. Otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 195 w zakresie odwodnienia drogi – zbiorniki (trasa główna S14 strona lewa i prawa).
 6. Otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 193 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową – aktualizacja rzędnych wysokościowych pali ekranu EA-5.
 7. Przekazano opinię Projektanta – dot. projektu technologicznego:   most MS-31 – Projekt próbnego obciążenia statycznego i dynamicznego obiektu.
 8. Monitorowanie uzgodnienia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi projektu czasowej organizacji ruchu dla etapu „Przekierowanie ruchu na jezdnię docelową ul. Aleksandrowskiej 0+000 – 0+670 w Zgierzu.
 9. Postęp prac

Tygodniowy Raport nr 148

W tygodniu od 8 do 14 sierpnia wykonano następujące prace:

 1. Przekazanie Wykonawcy rewizji zamiennego PW rewizja nr 2 dla zakresu Węzła Emilia, przekazano również Przedmiar robót i Wykazy robót.
 2. Przekazanie Wykonawcy Specyfikacje / rewizje Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – Drogi: D-08.01.02. Krawężniki kamienne.
 3. Przekazanie Wykonawcy KNA (N) w zakresie zmiany wysokości wyniesienia pierścienia na rondzie (przekrój normalny  ronda w ciągu DK71).
 4. Przekazanie Wykonawcy KNA (N) nr 197 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową – aktualizacja współrzędnych wału Wz-5.
 5. Przekazanie Wykonawcy KNA (N) w zakresie autokorekty polegającej na zmianie rzędnych pasa technologicznego lewego dla trasy głównej (pas technologiczny trasy głównej S14 od km 13+333.033 do km 13+400.00).
 6. Przekazanie Wykonawcy KNA (N) w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową – zmiany niektórych rozwiązań projektowych w zakresie zmiany średnicy przewodów (trasa główna S14  strona lewa i prawa).
 7. Otrzymanie z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi opinię z uwagami do Projektu czasowej organizacji ruchu dla etapu „Przekierowanie ruchu na jezdnię docelową ul. Aleksandrowskiej 0+000 – 0+670 w Zgierzu”, przekazano Wykonawcy oryginał opinii wraz z dwoma egzemplarzami ww. projektu czasowej organizacji ruchu.
 8. Monitorowanie uzgodnienia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi projektu czasowej organizacji ruchu dla etapu „Przekierowanie ruchu na jezdnię docelową ul. Aleksandrowskiej w Zgierzu”.
 9. Kontynuowanie prac związanych z opracowywaniem projektów wykonawczych: drogowy, mostowe, branżowe. Sukcesywne przekazywanie Wykonawcy projektów wykonawczych wraz z przedmiarami, innych opracowań.
 10. Postęp prac

Tygodniowy Raport 147

W tygodniu od 1 do 7 sierpnia 2022 r. wykonano następujące prace:

 1. Opracowywanie, aktualizacja i sukcesywne przekazywanie do Inżyniera projektów wykonawczych (PW) wraz z przedmiarami robót, odniesień do uwag.
 2. Przekazanie zaktualizowanego po uwagach Wykonawcy PW Odwodnienie drogi – Węzeł Emilia.
 3. Przekazanie– w kontraktowej ilości – PW Zieleń – Projektowana Zieleń wraz z Przedmiarem robót – Etap realizowany oraz Etap docelowy.
 4. Przekazanie zaktualizowanego po uwagach Wykonawcy PW Oświetlenie drogowe  wraz z przedmiarem – Węzeł Emilia.
 5. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie do Inżyniera specyfikacji technicznych.
 6. Otrzymano od Wykonawcy zatwierdzenie Inżyniera dla specyfikacji technicznej: M.20.01.10 Ekrany akustyczne odbijające.
 7. przekazano Wykonawcy Specyfikacje / rewizje Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – Kanalizacja deszczowa.
 8. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie do Inżyniera Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • przekazano KNA (N) w zakresie zmiany nazwy i schematu konstrukcji oporowej K12 na przekrojach poprzecznych drogi S14 (trasa główna S14 na odcinku od km 15+560 do km 15+640),
  • otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 191 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową w zakresie barier – WS-13,
  • przekazano KNA (N) nr 187 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową w zakresie barier,
  • przekazano KNA (N) nr 192 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową – lokalna aktualizacja posadowienia ekranu z siatek nad MS-21,
  • przekazano KNA (N) nr 193 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową – aktualizacja rzędnych wysokościowych pali ekranu EA-5,
  • otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 194 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową w zakresie ekran akustyczny z paneli – EA-11,
  • otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 178 rev. 1 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową w zakresie ekran akustyczny z paneli  – EA-12,
  • przekazano KNA (N) w zakresie zabezpieczenia skarp w rejonie wysięków w km 2+490 – 2+710, 6+485 – 6+500, 7+735 – 7+755, 11+915 – 11+945, str. prawa oraz  11+810 – 11+890, 11+940 – 11+960 str. lewa.
 9. Postęp prac:

Tygodniowy Raport nr 146

W tygodniu od 25 do 31 lipca 2022 r. wykonane zostały prace:

 1. Otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 185 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową w zakresie barier – MD-16.
 2. Przekazano KNA (N) 178 rewizja 1 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową – aktualizacja współrzędnych ekranu EA-12.
 3. Przekazano KNA (N) 190 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową – aktualizacja rzędnych wysokościowych ekranu przeciwolśnieniowego  EP-2.
 4. Przekazano KNA (N) 194 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową – aktualizacja współrzędnych ekranu EA-11.
 5. Przekazano KNA (N) w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową (trasa główna S14  strona lewa i prawa) – w zakresie zmian niektórych rozwiązań projektowych w zakresie zmiany: 1) kruszywa użytego do wypełnienia geokratki i płyt ażurowych w konstrukcji umocnienia skarp zbiorników, ze względu na brak dostępności wskazanego wcześniej przez projektanta kruszywa oraz zmiany 2) sposobu przechwycenia wód wypływowych ze skarpy zbiornika 11a poniżej linii uszczelnienia zbiornika, ze względu na odmienne warunki gruntowo wodne niż zbadane w odwiertach geologicznych.
 6. Przekazano KNA (N) nr 191 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową w zakresie barier – WS-13.
 7. Przekazano  KNA (N) nr 172 rewizja 2 w zakresie materiału dla warstwy ulepszonego podłoża dla drogi ekspresowej S14.
 8. Postęp prac:

Tygodniowy Raport nr 145

W tygodniu od 18 do 24 lipca 2022 r. wykonane zostały poniższe prace:

 1. Opracowywanie, aktualizacja i sukcesywne przekazywanie do Inżyniera projektów wykonawczych (PW) wraz z przedmiarami robót, z uwzględnieniem odniesień do uwag.
 2. Otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie Inżyniera (opieczętowano do realizacji) dla specyfikacji technicznej M.18.01.04 Uciąglenie nawierzchni.
 3. Przekazano do Inżyniera Specyfikacje / rewizje Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – Drogi: D-07.05.01 ustawienie barier ochronnych stalowych rev. 1
 4. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie do Inżyniera Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie dla KNA (N) nr 185 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową w zakresie barier – MD-16
  • przekazano do Inżyniera KNA (N) 178 rew. 1 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową – aktualizacja współrzędnych ekranu EA-12,
  • przekazano do Inżyniera KNA (N) 190 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową – aktualizacja rzędnych wysokościowych ekranu przeciwolśnieniowego  EP-2,
  • przekazano do Inżyniera KNA (N) 194 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową – aktualizacja współrzędnych ekranu EA-11
 5. Prowadzono prace budowlane, zgodnie z załącznikiem (postęp robót):

Tygodniowy Raport nr 144

W tygodniu od 11 do 17 lipca 2022 r. zostały wykonane następujące prace:

 1. Przekazano do Inżyniera Specyfikacje / rewizję Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – Obiekty inżynieryjne:  M.18.01.04 Uciąglenie nawierzchni.
 2. Przekazano do Inżyniera Specyfikacje / rewizje Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – Drogi: D-07.02.01 Oznakowanie pionowe.
 3. Prowadzono nadzór autorskie, przekazywano do Inżyniera Karty Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowano uwag Inżyniera do KNA:
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie dla KNA (N) nr 182 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową w zakresie barier – WD-17,
  • przekazano do Inżyniera KNA (N) 185 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową w zakresie barier – MD-16,
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie dla KNA (N) nr 184 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową w zakresie barier – WD-23
 4. Monitorowano procedury uzyskiwania uzgodnień w zakresie zatwierdzenia Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem (w tym dla Węzła Emilia), uzyskania warunków na przyłączenie urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem.
 5. Opracowywano projekty czasowej organizacji ruchu, uzgadniano je z Wykonawcą, monitorowano procedury uzyskiwania opinii / uzgodnień projektów czasowej organizacji ruchu od zarządców dróg, policji.
 6. Postęp robót:

Tygodniowy Raport nr 143

W tygodniu od 4 do 10 lipca 2022 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Przekazano do Inżyniera Specyfikacje / rewizję Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – Obiekty inżynieryjne: M.18.01.04 Uciąglenie nawierzchni.
 2. Przekazano do Inżyniera Specyfikacje / rewizje Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – Drogi: D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
 3. Przekazano do Inżyniera do akceptacji KNA (N) 184 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową w zakresie barier – WD-23.
 4. Otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie dla KNA (N) nr 182 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową w zakresie barier – WD-17.
 5. Analizowano uwagi Inżyniera do projektów wykonawczych wraz z przedmiarami dla PW ekrany, sanitarnej, melioracji.
 6. Prowadzono nadzór autorski – przekazywano Karty Nadzoru Autorskiego (KNA), analizowano ewentualne uwagi do kart nadzoru.
 7. Postęp prac