Tygodniowy Raport nr 59

W tygodniu od 23 do 29 listopada 2020 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Otrzymanie stanowiska Wydziału Środowiska GDDKiA dotyczące Raportu Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko.
 2. Analizowanie uwag zawartych w protokole z posiedzenia Zespołu Oceny Projektów Organizacji Ruchu – projekt stałej organizacji ruchu.
 3. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych:
  D.01.03.06A Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia,
  D.01.03.06B Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia,
  R.02.01.01 Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek
 4. Opracowywanie i przekazywanie specyfikacji technicznych, wprowadzanie uwag Inżyniera / Zamawiającego do już opracowanych specyfikacji technicznych:
  D-02.01.01. Wymiana gruntów
  D-01.03.01. Przebudowa  i  budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,
  D-01.03.02. Przebudowa  i  budowa doziemnych kablowych linii elektroenergetycznych,
  D-10.12.01. Przebudowa i budowa stacji transformatorowych SN/nn,
  D-07.07.01. Oświetlenie drogowe – budowa i przebudowa,
  T-10.11.02. Budowa trakcji tramwajowej
  D.01.03.06B. Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia,
  D.01.03.06A. Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia
  M.12.01.04. Kotwy talerzowe,
  M.16.01.06 Kolektor odwodnienia,
  M.16.01.08 Ściek,
  M.16.01.11 Sączki odwadniające izolację,
  M.16.01.12 Drenaż izolacji płyty pomostu,
  M.17.02.02 Łożyska elastomerowe,
  M.18.01.02 Dylatacje stalowe z wkładką neoprenową,
  M.19.01.01 Krawężnik kamienny,
  M.13.03.05 Belki prefabrykowane typu T,
  M.13.03.04 Belki Kujan,
  M.12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy AIIIN,
  M.11.02.01 Wymiana gruntów,
  M.11.01.10 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie)
 5. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego.
 6. Monitorowanie procedury uzyskiwania uzgodnień od gestorów sieci.
 7. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży drogowej, konstrukcji nawierzchni, sanitarnej, gazowej, elektroenergetycznej:
 • PW wraz z przedmiarem Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia – rewizja 02 – przekazany do IK w dniu 27.11.2020r.
 • PW wraz z przedmiarem Przebudowa kolizji elektroenergetycznych SN-PGE Dystrybucja S.A – rewizja 01 – przekazany do IK w dniu 24.11.2020r.
 • PW wraz z przedmiarem Przebudowa kolizji elektroenergetycznych nN- rewizja 01 – przekazany do IK w dniu 24.11.2020r.
 • PW wraz z przedmiarem Sieć trakcyjna tramwajowa – rewizja 01- przekazany do IK w dniu 24.11.2020r.
 • PW wraz z przedmiarem Oświetlenie drogowe – przekazany do IK w dniu 24.11.2020r.

Tygodniowy Raport nr 58

W tygodniu od 16 do 22 listopada 2020 r. wykonano następujące prace:

 1. Analizowanie uwag zawartych w protokole z posiedzenia Zespołu Oceny Projektów Organizacji Ruchu – projekt stałej organizacji ruchu.
 2. Analizowanie Wyniku Audytu BRD.
 3. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych: D.01.03.06A Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia,
  D.01.03.06B Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia,
  R.02.01.01 Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek,
  D.03.02.02 Przebudowa kanalizacji sanitarnej,
  D.03.02.03 – Budowa przepustu technologicznego.
 4. Opracowywanie, wprowadzanie uwag oraz przekazywanie specyfikacji technicznych:
  BRANŻA DROGOWA
  D-04.02.02. Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem,
  D-04.05.01.A. Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem,
  D-02.03.01. Wykonanie nasypów
  BRANŻA MOSTOWA
  M.13.03.05. Belki prefabrykowane, sprężone, typu T,
  M.13.03.04. Belki prefabrykowane sprężone typu „KUJAN” NG,
  M.18.02.01. Taśmy dylatacyjne,
  M.12.01.04. Kotwy talerzowe,
  M.16.01.06 Kolektor,
  M.16.01.08 Ściek przykrawężnikowy,
  M.16.01.11 Sączki odwadniające,
  M.16.01.12 Drenaż izolacji płyty,
  M.17.02.01 Łożyska elastomerowe,
  M.18.01.02 Dylatacje stalowe z wkładką,
  M.19.01.01 Krawężnik kamienny,
  M.15.02.01 Hydroizolacja zgrzewalna,
  M.17.01.01 Łożyska,
  M.19.01.05 Balustrady;
 5. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego oraz analizowanie uwag Inżyniera do KNA.
 6. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie przez Projektanta do Wykonawcy a następnie do Inżyniera, projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów w zakresie branży drogowej, sanitarnej, elektroenergetycznej.

Tygodniowy Raport nr 57

W dniach 9-15 listopada 2020 r. wykonano poniższe prace:

 1. Przekazano do Inżyniera rewizję Projektu Wykonawczego – Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego – Wzmocnienie powierzchniowe.
 2. Analizowano uwagi zawarte w protokole z posiedzenia Zespołu Oceny Projektów Organizacji Ruchu.
 3. Analizowano Wyniki Audytu BRD.
 4. Analizowano uwagi Inżyniera do specyfikacji technicznych:
  D.01.03.06A Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia,
  D.01.03.06B Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia,
  R.02.01.01 Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek
 5. Przekazano opinię Projektanta dot. sposobu posadowienia przepustu P-P17.1 – suche przejście dla zwierząt
 6. Monitorowano procedurę uzyskiwania uzgodnień od gestorów sieci dla projektów wykonawczych branży elektroenergetycznej, sanitarnej, torowisko tramwajowe.
 7. Prowadzono prace związane z wykonaniem Programów Zapewnienia Jakości.

Tygodniowy Raport nr 56

W dniach od 2 do 7 listopada wykonane zostały następujące prace:

 1. Monitorowanie procedury w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim (ŁUW) uzyskiwania decyzji ZRID oraz zatwierdzenia „zamiennego” projektu budowlanego, obsługa w zakresie ewentualnych zapytań Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego do wniosku o wydanie decyzji ZRID / do wniosku o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego.
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych:
  D.01.03.06A Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia,
  D.01.03.06B Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia,
  R.02.01.01 Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek,
  D.03.05.01 Zbiorniki retencyjne,
  D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa,
  D.03.03.02 Drenaż,
  D.03.03.03 Rów kryty;
  M.11.01.07 Warstwa nieprzepuszczalna z maty bentonitowej,
  M.13.03.02 Prefabrykowane schody skarpowe,
  M.16.02.02 Drenaż z folii kubełkowej z geowłókniną,
  M.20.01.18 Humusowanie terenu,
  M.11.01.10 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
  M.11.02.01 Wymiana gruntów;
 3. Przekazanie opinii Projektanta dot. projektu technologicznego: Obiekt WD-7 – projekt wzmocnienia podłoża kolumnami DSM
 4. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie przez Projektanta do Wykonawcy a następnie do Inżyniera, projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej:
 • PW drogi rev. 00
 • WS-28 – Wiadukt nad drogą krajową 72 (ul. Aleksandrowska),
 • WS-30 – Wiadukt nad drogą gminną 161080E (ul. Klinowa),
 • Katalog Detali Mostowych rev. 2,
 • Projekt konstrukcji nawierzchni rev. 6 Tom 1. Nawierzchnie bitumiczne
 • Przebudowa kanalizacji deszczowej DPS Łódź rev.01 wraz z przedmiarem
 • Przebudowa kanalizacji deszczowej UM Zgierz rev.01 wraz z przedmiarem
 • Likwidacja przyłączy kanalizacji sanitarnej  rev.01 wraz z przedmiarem
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej WiK Zgierz  rev.01 wraz z przedmiarem
 • Likwidacja przyłącza cieplnego  rev. 01 wraz z przedmiarem
 • Projektowana Zieleń rev. 00 z przedmiarem
 • 220049E (ul. Witosa) wraz z przedmiarem rev.01
 • WD-11 – Wiadukt w ciągu drogi gminnej (ul. Parzęczewska) wraz z przedmiarem  rev.01
 • MS-21 – Most nad rzeką Wrzącą-Sokołówką i przejściem dla zwierząt małych wraz z przedmiarem  rev.01
 • MD-26 – Most nad rzeką Aniołówką i przejściem dla płazów w ciągu drogi gminnej 161059E (ul. Kąkolowa), wraz z przedmiarem  rev.01
 • MS-27 – Most nad rzeką Aniołówką i przejściem dla płazów wraz z przedmiarem rev.01
 • MS-29 – Wiadukt nad rzeką Zimną Wodą i przejściem dla płazów wraz z przedmiarem rev.01
 • MS-31 – Most nad rowem RBN5.2 i przejściem dla zwierząt średnich wraz z przedmiarem rev.01
 • WS-3 – Wiadukt nad drogą gminną 120361E wraz z przedmiarem
 • WD-12 – Wiadukt w ciągu drogi gminnej 120878E (ul. Jedlicka),wraz z przedmiarem- rev.00
 • MS-14 – Most nad rzeką Bzurą i przejściem dla zwierząt średnich wraz z przedmiarem – rev.0
 • MD-16 – Most nad rzeką Bzurą i przejściem dla zwierząt małych oraz płazów z możliwością migracji zwierząt średnich w ciągu drogi krajowej 71 (ul. Aleksandrowska)wraz z przedmiarem – rev.00
 • WD-17 – Wiadukt w ciągu drogi krajowej 71 (ul. Aleksandrowska) wraz z przedmiarem – rev.00
 • WD-23 – Wiadukt w ciągu drogi gminnej 161203E (ul. Sokołowska) wraz z przedmiarem – rev.00
 • MS-24 – Most nad rzeką Sokołówką i przejściem dla zwierząt dużych- rev.00
 • WS-25 – Wiadukt nad drogą gminną 161059E (ul. Kąkolowa).- rev.00

Tygodniowy Raport nr 55

W dniach od 27 do 31 października wykonano następujące prace:

 1. W dniu 29 października 2020 roku Projektant wysłał do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dwa wnioski ZRID wraz z załącznikami z dostosowaniem do zakresu każdego z dwóch przedmiotowych wniosków (wniosek o wydanie decyzji ZRID / wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego).
 2. Przekazanie do Inżyniera i Zamawiającego Ponownego Raportu Oddziaływania na Środowisko w dniu 27.10.2020.
 3. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych:
  D.03.02.03 Budowa przepustu technologicznego,
  D.01.03.06A Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia,
  D.01.03.06B Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia
 4. Przekazanie Wykonawcy opinii Projektanta dot. Projektu Technologicznego – obiekt WS-28 – projekt konstrukcji ścianki szczelnej i projekt wzmocnień podłoża kolumnami DSM.
 5. Prowadzenie nadzoru autorskiego:
  KNA nr 17 rewizja 01 – S14 2+700-3+600, Przejazd awaryjny 2+820-2+920 oraz pozostałe drogi z podziałem na KR
  KNA nr 23 – Jezdnie dodatkowe D7B, D8, D26, D30
  KNA nr 24 – Trasa główna S14 na odcinku od km 3+600 do 14+300
 6. Monitorowanie procedury uzyskiwania uzgodnień projektów wykonawczych branży elektroenergetycznej, sanitarnej.
 7. Analizowanie uwag Inżyniera do projektów wykonawczych wraz z przedmiarami dla PW branży sanitarnej, gazowej oraz do specyfikacji technicznych.
 8. Opracowywanie projektów czasowej organizacji ruchu.
 9. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie przez Projektanta do Wykonawcy, a następnie do Inżyniera, projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej.

Tygodniowy Raport nr 54

W dniach od 19 do 25 października opracowywano i sukcesywnie przekazywano projekty wykonawcze (PW) oraz przedmiary w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej:

 1. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych Nn i SN – właściciele prywatni 
 2. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych 110 Kv
 3. Branża tramwajowa – Sieć trakcyjna tramwajowa 
 4. Przepusty – suche przejścia dla zwierząt małych i płazów-P-P17.1
 5. Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego- Wzmocnienie wgłębne rewizja
 6. Torowisko tramwajowe
 7. Projekt konstrukcji nawierzchni – Tom 2. Nawierzchnie z mieszanek niezwiązanych

Ponadto:

 • Opracowywano dla Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego skorygowane projekty budowlane, stanowiące załączniki do wniosków o wydanie decyzji ZRID i o zatwierdzenie „zamiennego” PB.
 • Opracowywano i przekazywano specyfikacje techniczne dotyczące branży mostowej.
 • Prowadzono nadzór autorski: KNA nr  21 w zakresie Przebudowy sieci gazowych  wysokiego ciśnienia, KNA nr 22 – Przebudowa sieci wodociągowej dot. przebudowy W-15, W-24, W-26, KNA nr 18 – wiadukt WD-7 w ciągu drogi gminnej 120949E, KNA nr 19 – przepust P-P17.1-suche przejście dla zwierząt.
 • Monitorowano procedury uzyskiwania uzgodnień projektów wykonawczych branży elektroenergetycznej, sanitarnej.         
 • Analizowano uwagi Inżyniera do projektów wykonawczych wraz z przedmiarami dla PW branży sanitarnej.
 • Analizowano uwagi Inżyniera do Projektu Stałej Organizacji Ruchu (PSOR).
 • Opracowywano projekty czasowej organizacji ruchu, uzgadniano je z Wykonawcą, monitorowano procedury uzyskiwania opinii /uzgodnień projektów czasowej organizacji ruchu od zarządców dróg i policji.

Tygodniowy Raport nr 53

W tygodniu od 12 do 18 października 2020 r. wykonywane były następujące prace:

 1. Analizowanie otrzymanych w dniu 16.10.2020 uwag od Zespołu do spraw Środowiska Centali GDDKiA do Raportu Ponownej Oceny Odziaływania na Środowisko.
 2. Opracowywanie i bieżące przekazywanie specyfikacji technicznych dotyczących branży sanitarnej oraz mostowej.
 3. Monitorowanie procedury uzyskiwania uzgodnień.
 4. Analizowanie uwag Inżyniera do projektów wykonawczych wraz z przedmiarami dla PW branży sanitarnej, przebudowy urządzeń wodnych i cieków.
 5. Analizowanie uwag Inżyniera do Projektu Wykonawczego – Projekt wzmocnienia podłoża – Wzmocnienie powierzchniowe oraz Wzmocnienie wgłębne.
 6. Opracowywanie projektów czasowej organizacji ruchu.
 7. Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 8. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie przez Projektanta do Wykonawcy a następnie do Inżyniera, projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej:
 • Projekt Konstrukcji Nawierzchni rev. 5 Tom 1 Nawierzchnie bitumiczne
 • WS-28 – Wiadukt nad drogą krajową 72 (ul. Aleksandrowska) – rewizja 02 
 • WS-30 – Wiadukt nad drogą gminną 161080E (ul. Klinowa) – rewizja 02
 • Katalog Detali Mostowych rewizja 02
 • Budowa przepustu technologicznego PGE – rewizja 01
 • Przebudowa urządzeń wodnych i cieków – rewizja 01

Tygodniowy Raport nr 51

W tygodniu od 28 września do 4 października 2020 r. wykonano następujące prace:

 1. Opracowywano i przekazywano specyfikacje techniczne, wprowadzano uwagi Inżyniera / Zamawiającego do już opracowanych specyfikacji technicznych (dotyczy branży gazowej).
 2. Prowadzono nadzór autorski, przekazywano Karty Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego.
 3. Uzyskano uzgodnienie (zatwierdzenie) projektu wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej – ul. Klinowa w Łodzi.
 4. Analizowano uwagi Inżyniera do projektów wykonawczych wraz z przedmiarami: PW dla obiektu WD-4, WD-7; do specyfikacji technicznych (D.07.08.01. Ekrany przeciwhałasowe ziemne; D.01.03.05 Przebudowa sieci wodociągowych).
 5. Analizowano uwagi Inżyniera do Projektu Stałej Organizacji Ruchu (PSOR).
 6. Przekazano do zatwierdzenia do GDDKiA O/Łódź Koncepcję Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR).
 7. Opracowywano wystąpienia do zarządców, policji o zaopiniowanie projektów czasowej organizacji ruchu, opracowywano przedmiotowe projekty i przekazano je do weryfikacji do Wykonawcy.
 8. Opracowywano i sukcesywnie przekazywano do Inżyniera projekty wykonawcze (PW) oraz przedmiary w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej:
 • PW wraz z przedmiarem rewizja 01- Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia 
 • PW – Katalog Detali Mostowych rev.2 
 • PW wraz z przedmiarem rewizja 01 -WD-4 – Wiadukt w ciągu łącznic węzła „Emilia” 
 • PW wraz z przedmiarem rewizja 01- Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia
 • PW wraz z przedmiarem rewizja 01 – WD-7- Wiadukt w ciągu drogi gminnej 120949E (ul. Obrońców Warszawy)
 • PW wraz z przedmiarem – WD-9 – Wiadukt w ciągu drogi gminnej 220049E (ul. Witosa) 
 • PW wraz z przedmiarem – WD-11 – Wiadukt w ciągu drogi gminnej (ul. Parzęczewska) 
 • PW wraz z przedmiarem – MS-21 – Most nad rzeką Wrzącą-Sokołówką i przejściem dla zwierząt małych 
 • PW wraz z przedmiarem – MD-26 – Most nad rzeką Aniołówką i przejściem dla płazów w ciągu drogi gminnej 161059E (ul. Kąkolowa)
 • PW wraz z przedmiarem – MS-27 – Most nad rzeką Aniołówką i przejściem dla płazów
 • PW wraz z przedmiarem – MS-29 – Wiadukt nad rzeką Zimną Wodą i przejściem dla płazów

Tygodniowy Raport nr 50

W tygodniu od 21 do 27 września 2020 r. wykonywano prace związane z:

 1. Przygotowaniem wniosku i pozostałej dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji ZRID.
 2. Prowadzeniem nadzoru autorskiego, przekazywaniem Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego.
 3. Opracowywaniem i sukcesywnym przekazywaniem projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej :
 • PW wraz z przedmiarem – Branża tramwajowa
 • PW wraz z przedmiarem – Zasilania energetyczne
 • PW wraz z przedmiarem – Przepusty-suche przejścia dla zwierząt małych i płazów
 • PW Zieleń – Projektowana zieleń,
 • PW Oświetlenie drogowe,
 • PW wraz z przedmiarem rewizja 01- Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia.

Tygodniowy Raport nr 49

W tygodniu od 14 do 20 września 2020 r. wykonano następujące prace:

 1. Monitorowane były procedury postępowania administracyjnego oraz wyjaśniano na bieżąco zapytania Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
 2. Analizowano uwagi Inżyniera dotyczące Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem. 
 3. Prowadzono nadzór autorski i przekazywano Karty Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego.
 4. Przekazywano do uzgodnień projekty wykonawcze branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej, sanitarnej, gazowej oraz monitorowano procedury ich uzyskiwania.
 5. Wykonano prace związane z uzgodnieniami Projektów Tymczasowych Organizacji Ruchu.
 6. Wykonano prace związane z wykonaniem Programów Zapewnienia Jakości.
 7. Analizowano uwagi Inżyniera do Projektu Stałej Organizacji Ruchu (PSOR).
 8. Opracowywano i przekazywano specyfikacje techniczne oraz wprowadzano uwagi Inżyniera / Zamawiającego do już opracowanych specyfikacji technicznych.
 9. Trwało opracowywanie i sukcesywne przekazywanie przez Projektanta do Wykonawcy a następnie do Inżyniera, projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej: 
 • PW wraz z przedmiarem – Przebudowa sieci wodociągowej GZK Dąbrówka
 • PW wraz z przedmiarem  – Przebudowa sieci wodociągowej PZD Łódź
 • PW wraz z przedmiarem – Przebudowa urządzeń wodnych i cieków
 • PW wraz z przedmiarem – Budowa przepustu technologicznego PGE
 • PW wraz z przedmiarem – Przepusty-suche przejścia dla zwierząt małych i płazów
 • PW wraz z przedmiarem – Przebudowa kolizji elektroenergetycznych SN
 • PW wraz z przedmiarem – Przebudowa kolizji elektroenergetycznych nN
 • PW wraz z przedmiarem – Przebudowa kolizji elektroenergetycznych – właściciele prywatni
 • PW wraz z przedmiarem – WS-30- wiadukt nad drogą gminną 161080E (ul. Klinowa)