Tygodniowy Raport nr 43

W tygodniu od 3 do 9 sierpnia 2020 r. wykonano następujące prace:

 1. Opracowywano i sukcesywnie przekazywano projekty wykonawcze (PW) oraz przedmiary w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej.
 2. Przekazano Karty Nadzoru Autorskiego wraz z rysunkami projektu wykonawczego: Węzeł Emilia, trasa główna S14 wraz z dodatkowymi jezdniami na odcinku km 1+800-3+600 (roboty wykończeniowe) oraz Przebudowa kolizji elektroenergetycznych 110Kv.
 3. Opracowywano i przekazywano specyfikacje techniczne.
 4. Analizowano i opracowywano projekt wzmocnień podłoża.
 5. Monitorowano procedurę w zakresie uzyskania odpowiedzi z Urzędu Miasta Zgierz, Urzędu Gminy Zgierz, Urzędu Miasta Aleksandrów Łódzki, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi ws. potwierdzenia poprawności wykonanej klasyfikacji akustycznej obszarów podlegających ochronie akustycznej dla terenów sąsiadujących z analizowanym przedsięwzięciem.
 6. Analizowano uwagi Inżyniera i Zamawiającego do raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko.
 7. Wykonywano prace związane z uzgodnieniami Projektów Tymczasowych Organizacji Ruchu.
 8. Wykonywano prace związane z wykonaniem Programów Zapewnienia Jakości.
 9. Wykonywano prace związane z ogólną realizacją Kontraktu.

Tygodniowy Raport nr 42

W tygodniu od 27 lipca do 2 sierpnia 2020 r. wykonano następujące prace:

 1. Opracowywano i sukcesywnie przekazywano do Inżyniera, projekty wykonawcze (PW) oraz przedmiary w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej.
 2. Opracowywano i przekazywano kolejne  specyfikacje techniczne oraz wprowadzano uwagi Inżyniera i Zamawiającego do już opracowanych specyfikacji technicznych.
 3. Analizowano i wprowadzano uwagi do projektów wykonawczych zawartych w otrzymanych opiniach i uzgodnieniach.
 4. Analizowano i opracowywano projekt wzmocnień podłoża.
 5. Monitorowano procedury w zakresie uzyskania odpowiedzi z właściwych miejscowo urzędów ws. potwierdzenia poprawności wykonanej klasyfikacji akustycznej obszarów podlegających ochronie akustycznej dla terenów sąsiadujących z analizowanym przedsięwzięciem.
 6. Analizowano uwagi zawarte w uzyskanych opiniach do Projektu Stałej Organizacji Ruchu – PSOR.
 7. Uzyskano uzgodnienie (zatwierdzenie) kilku projektów wykonawczych przebudowy kolizji teletechnicznych, uzgodnienie projektu wykonawczego przebudowy kabla od jednej ze spółek, oraz projektu wykonawczego przebudowy jednej z kolizji elektroenergetycznych 110 kV.
 8. Analizowano uwagi Inżyniera do Projektu Konstrukcji Nawierzchni.
 9. Analizowano uwagi Inżyniera i Zamawiającego do raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Tygodniowy Raport nr 41

W tygodniu od 20 do 26 lipca 2020 r. zostały wykonane następujące prace:

 1. Analizowano i wprowadzano uwagi Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, kompletowano dokumenty i przygotowywao do przekazania materiały do ŁUW.
 2. Projektant opracowywał i sukcesywnie przekazywał do Wykonawcy, a następnie do Inżyniera, projekty wykonawcze (PW) oraz przedmiary w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej.
 3. Przekazano do Inżyniera kolejne Karty Nadzoru Autorskiego.
 4. Omówiono – na Radzie Budowy nr 10 – sprawy techniczne i projektowe oraz bieżący postęp robót .
 5. Analizowano uwagi zawarte w uzyskanych opiniach do Projektu Stałej Organizacji Ruchu – PSOR .
 6. Przekazywano do uzgodnień projekty wykonawcze branży telekomunikacyjnej oraz sanitarnej.
 7. Uzyskano uzgodnienie (zatwierdzenie) dla projektów wykonawczych niektórych gestorów sieci: przebudowa kolizji teletechnicznych, przebudowa kabla, przebudowa kolizji teletechnicznych, przebudowa kolizji teletechnicznych oraz przebudowa sieci wodociągowej – ul. Klinowa w Łodzi.

Tygodniowy Raport nr 40

W tygodniu od 13 do 19 lipca 2020 r. wykonano następujące prace:

 1. Przekazano do Inżyniera Projekt Konstrukcji Nawierzchni rewizja nr 2.
 2. Przekazano do Inżyniera Projekty Wykonawcze obiektów inżynierskich WS-28 oraz WS-30.
 3. Przekazano do Inżyniera Projekty Wykonawcze wraz z przedmiarami dot.: Przebudowy sieci wodociągowej GZK Dąbrówka oraz Przebudowy sieci wodociągowej PZD Łódź.
 4. Przekazano Katalog Detali Mostowych wraz z odpowiedziami na uwagi Inżyniera.
 5. Otrzymano od Projektanta Projekt Wykonawczy dot. Przebudowy kolizji elektroenergetycznych 110kV – trwa weryfikacja.
 6. Opracowywano projekty wykonawcze dotyczące branży mostowej, sanitarnej, melioracyjnej, elektroenergetycznej.
 7. Opracowywano kolejne specyfikacje techniczne.
 8. Pozyskiwano brakujące uzgodnienia i warunki techniczne.

Tygodniowy Raport nr 39

W tygodniu od 6 do 12 lipca wykonano następujące prace:

 1. Trwa analiza i wprowadzanie uwag Inżyniera / Zamawiającego, otrzymanych do Ponownego Raportu Oddziaływania na Środowisko.
 2. Uzyskano uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy kolizji z linią 220kV.
 3. Uzyskano decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym (likwidacje i wykonanie urządzeń wodnych, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi).
 4. Inżynier przekazał uwagi do Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem – trwa analiza i wprowadzanie uwag Inżyniera.
 5. Przekazano do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – w uzupełnieniu do wniosku o decyzję ZRID / wniosku o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy sieci gazowych średniego i wysokiego ciśnienia, decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym (wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych).
 6. W dniu 08 lipca 2020 roku przekazano do Inżyniera Projekt Konstrukcji Nawierzchni rewizja nr 2.
 7. Zorganizowano spotkanie w dniu 06 lipca 2020 roku z PKP PLK SA ZLK w Łodzi dot. obiektu WK-10.

Tygodniowy Raport nr 38

W tygodniu od 29 czerwca do 5 lipca 2020 wykonano następujące prace:

 1. Monitorowanie procedury uzyskiwania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na wykonanie i likwidacje urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych, lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 2. Wprowadzanie uwag do Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.
 3. Uzupełnienie wniosku o ZRID o zarejestrowaną mapę z projektem podziałów nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych oraz o zarejestrowane mapy z projektem podziałów nieruchomości wraz z wykazami zmian gruntowych. Przekazanie map podziałowych do Inżyniera i Zamawiającego.
 4. Opracowywanie projektów wykonawczych.
 5. Opracowywanie specyfikacji technicznych.
 6. Analizowanie uwag do projektu konstrukcji nawierzchni.
 7. Monitorowanie procedury opiniowania projektu stałej organizacji ruchu.

Tygodniowy Raport nr 37

W tygodniu od 22 do 28 czerwca wykonano następujące prace:

 1. Monitorowanie procedury uzyskiwania dwóch pozostałych pozwoleń wodnoprawnych w PGW Wody Polskie RZGW Warszawa.
 2. Przekazanie zaktualizowanej dokumentacji dotyczącej geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych stanowiącej załącznik do wniosku ZRID.
 3. Wprowadzanie uwag Inżyniera do Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.
 4. Uzyskanie uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy kolizji z linią 220kV.
 5. Uzyskanie rejestracji przez Łódzki Ośrodek Geodezji mapy z projektem podziału nieruchomości.
 6. Monitorowanie rejestracji podziałów nieruchomości przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Tygodniowy Raport nr 36

W tygodniu od 15 do 21 czerwca 2020 wykonano następujące prace:

 1. W dniu 17.06.2020 r. Inżynier zatwierdził mapę do celów projektowych.
 2. Trwa analiza trybu postępowania wz. z korespondencją w zakresie podziałów działek na terenach zamkniętych, działki o numerach 14/1 i 14/7 obr. 125 M. Zgierz. W dniu 17.06.2020 w siedzibie Zamawiającego odbyło się spotkanie na którym ustalono dalszy tok postępowania.
 3. Uzyskano uzgodnienia projektu budowlanego – Przebudowa kolizji elektroenergetycznych 110 kV.
 4. Uzyskano uzgodnienia projektu budowlanego – Przebudowa kolizji elektroenergetycznych SN i nN.
 5. Wprowadzano uwagi Inżyniera do Koncepcji Zarządzanie Ruchem.
 6. Przygotowywano wniosek i pozostałą dokumentację do wniosku o wydanie decyzji ZRID zgodnie z Art. 11d specustawy.

Tygodniowy Raport nr 35

W tygodniu od 8 do 14 czerwca 2020 r. wykonano następujące prace:

 1. Monitorowano sytuację w ośrodku geodezji celem uzyskania dostępu do niezbędnych materiałów archiwalnych / prawnych do realizacji podziałów działek. Wskutek ogłoszenia stanu epidemii dostęp do danych jest ograniczony.
 2. Uzyskano uzgodnienia projektu budowlanego: Przebudowa kolizji elektroenergetycznych 100kV, opracowanego w oparciu o skorygowane warunki techniczne.
 3. Przekazano do ostatecznego uzgodnienia projekt budowlany przebudowy sieci gazowych średniego i wysokiego ciśnienia.
 4. Analizowano uwagi przekazane do Ponownego Raportu Oddziaływania na Środowisko.
 5. Uzyskano pozytywną opinię do projektu budowlanego przebudów przyłączy wodociągowych do posesjach przy: ul. Bylinowej i ul. Sokołowskiej w Łodzi.
 6. Wykonywano prace w terenie celem finalizacji opracowania dotyczącego geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
 7. Wprowadzano uwagi do Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.

Tygodniowy Raport nr 34

W tygodniu od 1 do 7 czerwca 2020 r. wykonano następujące prace:

 1. Analiza trybu postępowania wz. z korespondencją w zakresie podziałów działek na terenach zamkniętych, działki o numerach 14/1 i 14/7 obr. 125 M. Zgierz.
 2. Monitorowanie procedury uzgadniania przez PSE SA PB przebudowy kolizji z linią 220kV.
 3. Zakończenie inwentaryzacji przyrodniczej.
 4. Monitorowanie procedury uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych.
 5. Finalizowanie prac w terenie w zakresie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
 6. Wprowadzanie uwag Inżyniera do Koncepcji Zarządzania Ruchem.
 7. Przygotowywanie Wielobranżowego Projektu Budowlanego do uzyskania decyzji ZRID.
 8. Analiza rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie wzmocnień podłoża gruntowego.
 9. Opracowywanie specyfikacji technicznych.