Tygodniowy Raport nr 150

W tygodniu od 22-28 sierpnia 2022 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Przekazanie zmiennego opisu technicznego do PW Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe Ekrany akustyczne – wały ziemne.
 2. Otrzymano od Wykonawcy zatwierdzenie Inżyniera do PW Branża kolejowa.
 3. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie do Inżyniera specyfikacji technicznych ( M.20.01.10. Ekrany akustyczne odbijające, D-05.03.25. Uszorstnienie nawierzchni)
 4. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie do Inżyniera Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA.
 5. Opracowywanie projektów czasowej organizacji ruchu, uzgadnianie ich z Wykonawcą, monitorowanie procedury uzyskiwania opinii / uzgodnień projektów czasowej organizacji ruchu od zarządców dróg, policji.

6. Postęp prac:

Tygodniowy Raport nr 149

W tygodniu od 15 do 21 sierpnia 2022 r. zostały wykonane prace:

 1. Otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 188 w zakresie przebudowy urządzeń wodnych i cieków.
 2. Otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 187 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową w zakresie barier – WD-11.
 3. Przekazano KNA (N) nr 198 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową – aktualizacja współrzędnych muru K-10.
 4. Otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 197 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową – aktualizacja współrzędnych wału Wz-5.
 5. Otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 195 w zakresie odwodnienia drogi – zbiorniki (trasa główna S14 strona lewa i prawa).
 6. Otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 193 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową – aktualizacja rzędnych wysokościowych pali ekranu EA-5.
 7. Przekazano opinię Projektanta – dot. projektu technologicznego:   most MS-31 – Projekt próbnego obciążenia statycznego i dynamicznego obiektu.
 8. Monitorowanie uzgodnienia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi projektu czasowej organizacji ruchu dla etapu „Przekierowanie ruchu na jezdnię docelową ul. Aleksandrowskiej 0+000 – 0+670 w Zgierzu.
 9. Postęp prac

Tygodniowy Raport nr 148

W tygodniu od 8 do 14 sierpnia wykonano następujące prace:

 1. Przekazanie Wykonawcy rewizji zamiennego PW rewizja nr 2 dla zakresu Węzła Emilia, przekazano również Przedmiar robót i Wykazy robót.
 2. Przekazanie Wykonawcy Specyfikacje / rewizje Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – Drogi: D-08.01.02. Krawężniki kamienne.
 3. Przekazanie Wykonawcy KNA (N) w zakresie zmiany wysokości wyniesienia pierścienia na rondzie (przekrój normalny  ronda w ciągu DK71).
 4. Przekazanie Wykonawcy KNA (N) nr 197 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową – aktualizacja współrzędnych wału Wz-5.
 5. Przekazanie Wykonawcy KNA (N) w zakresie autokorekty polegającej na zmianie rzędnych pasa technologicznego lewego dla trasy głównej (pas technologiczny trasy głównej S14 od km 13+333.033 do km 13+400.00).
 6. Przekazanie Wykonawcy KNA (N) w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową – zmiany niektórych rozwiązań projektowych w zakresie zmiany średnicy przewodów (trasa główna S14  strona lewa i prawa).
 7. Otrzymanie z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi opinię z uwagami do Projektu czasowej organizacji ruchu dla etapu „Przekierowanie ruchu na jezdnię docelową ul. Aleksandrowskiej 0+000 – 0+670 w Zgierzu”, przekazano Wykonawcy oryginał opinii wraz z dwoma egzemplarzami ww. projektu czasowej organizacji ruchu.
 8. Monitorowanie uzgodnienia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi projektu czasowej organizacji ruchu dla etapu „Przekierowanie ruchu na jezdnię docelową ul. Aleksandrowskiej w Zgierzu”.
 9. Kontynuowanie prac związanych z opracowywaniem projektów wykonawczych: drogowy, mostowe, branżowe. Sukcesywne przekazywanie Wykonawcy projektów wykonawczych wraz z przedmiarami, innych opracowań.
 10. Postęp prac

Tygodniowy Raport 147

W tygodniu od 1 do 7 sierpnia 2022 r. wykonano następujące prace:

 1. Opracowywanie, aktualizacja i sukcesywne przekazywanie do Inżyniera projektów wykonawczych (PW) wraz z przedmiarami robót, odniesień do uwag.
 2. Przekazanie zaktualizowanego po uwagach Wykonawcy PW Odwodnienie drogi – Węzeł Emilia.
 3. Przekazanie– w kontraktowej ilości – PW Zieleń – Projektowana Zieleń wraz z Przedmiarem robót – Etap realizowany oraz Etap docelowy.
 4. Przekazanie zaktualizowanego po uwagach Wykonawcy PW Oświetlenie drogowe  wraz z przedmiarem – Węzeł Emilia.
 5. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie do Inżyniera specyfikacji technicznych.
 6. Otrzymano od Wykonawcy zatwierdzenie Inżyniera dla specyfikacji technicznej: M.20.01.10 Ekrany akustyczne odbijające.
 7. przekazano Wykonawcy Specyfikacje / rewizje Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – Kanalizacja deszczowa.
 8. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie do Inżyniera Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • przekazano KNA (N) w zakresie zmiany nazwy i schematu konstrukcji oporowej K12 na przekrojach poprzecznych drogi S14 (trasa główna S14 na odcinku od km 15+560 do km 15+640),
  • otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 191 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową w zakresie barier – WS-13,
  • przekazano KNA (N) nr 187 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową w zakresie barier,
  • przekazano KNA (N) nr 192 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową – lokalna aktualizacja posadowienia ekranu z siatek nad MS-21,
  • przekazano KNA (N) nr 193 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową – aktualizacja rzędnych wysokościowych pali ekranu EA-5,
  • otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 194 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową w zakresie ekran akustyczny z paneli – EA-11,
  • otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 178 rev. 1 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową w zakresie ekran akustyczny z paneli  – EA-12,
  • przekazano KNA (N) w zakresie zabezpieczenia skarp w rejonie wysięków w km 2+490 – 2+710, 6+485 – 6+500, 7+735 – 7+755, 11+915 – 11+945, str. prawa oraz  11+810 – 11+890, 11+940 – 11+960 str. lewa.
 9. Postęp prac:

Tygodniowy Raport nr 146

W tygodniu od 25 do 31 lipca 2022 r. wykonane zostały prace:

 1. Otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 185 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową w zakresie barier – MD-16.
 2. Przekazano KNA (N) 178 rewizja 1 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową – aktualizacja współrzędnych ekranu EA-12.
 3. Przekazano KNA (N) 190 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową – aktualizacja rzędnych wysokościowych ekranu przeciwolśnieniowego  EP-2.
 4. Przekazano KNA (N) 194 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową – aktualizacja współrzędnych ekranu EA-11.
 5. Przekazano KNA (N) w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową (trasa główna S14  strona lewa i prawa) – w zakresie zmian niektórych rozwiązań projektowych w zakresie zmiany: 1) kruszywa użytego do wypełnienia geokratki i płyt ażurowych w konstrukcji umocnienia skarp zbiorników, ze względu na brak dostępności wskazanego wcześniej przez projektanta kruszywa oraz zmiany 2) sposobu przechwycenia wód wypływowych ze skarpy zbiornika 11a poniżej linii uszczelnienia zbiornika, ze względu na odmienne warunki gruntowo wodne niż zbadane w odwiertach geologicznych.
 6. Przekazano KNA (N) nr 191 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową w zakresie barier – WS-13.
 7. Przekazano  KNA (N) nr 172 rewizja 2 w zakresie materiału dla warstwy ulepszonego podłoża dla drogi ekspresowej S14.
 8. Postęp prac:

Tygodniowy Raport nr 145

W tygodniu od 18 do 24 lipca 2022 r. wykonane zostały poniższe prace:

 1. Opracowywanie, aktualizacja i sukcesywne przekazywanie do Inżyniera projektów wykonawczych (PW) wraz z przedmiarami robót, z uwzględnieniem odniesień do uwag.
 2. Otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie Inżyniera (opieczętowano do realizacji) dla specyfikacji technicznej M.18.01.04 Uciąglenie nawierzchni.
 3. Przekazano do Inżyniera Specyfikacje / rewizje Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – Drogi: D-07.05.01 ustawienie barier ochronnych stalowych rev. 1
 4. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie do Inżyniera Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie dla KNA (N) nr 185 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową w zakresie barier – MD-16
  • przekazano do Inżyniera KNA (N) 178 rew. 1 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową – aktualizacja współrzędnych ekranu EA-12,
  • przekazano do Inżyniera KNA (N) 190 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową – aktualizacja rzędnych wysokościowych ekranu przeciwolśnieniowego  EP-2,
  • przekazano do Inżyniera KNA (N) 194 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową – aktualizacja współrzędnych ekranu EA-11
 5. Prowadzono prace budowlane, zgodnie z załącznikiem (postęp robót):

Tygodniowy Raport nr 144

W tygodniu od 11 do 17 lipca 2022 r. zostały wykonane następujące prace:

 1. Przekazano do Inżyniera Specyfikacje / rewizję Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – Obiekty inżynieryjne:  M.18.01.04 Uciąglenie nawierzchni.
 2. Przekazano do Inżyniera Specyfikacje / rewizje Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – Drogi: D-07.02.01 Oznakowanie pionowe.
 3. Prowadzono nadzór autorskie, przekazywano do Inżyniera Karty Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowano uwag Inżyniera do KNA:
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie dla KNA (N) nr 182 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową w zakresie barier – WD-17,
  • przekazano do Inżyniera KNA (N) 185 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową w zakresie barier – MD-16,
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie dla KNA (N) nr 184 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową w zakresie barier – WD-23
 4. Monitorowano procedury uzyskiwania uzgodnień w zakresie zatwierdzenia Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem (w tym dla Węzła Emilia), uzyskania warunków na przyłączenie urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem.
 5. Opracowywano projekty czasowej organizacji ruchu, uzgadniano je z Wykonawcą, monitorowano procedury uzyskiwania opinii / uzgodnień projektów czasowej organizacji ruchu od zarządców dróg, policji.
 6. Postęp robót:

Tygodniowy Raport nr 143

W tygodniu od 4 do 10 lipca 2022 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Przekazano do Inżyniera Specyfikacje / rewizję Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – Obiekty inżynieryjne: M.18.01.04 Uciąglenie nawierzchni.
 2. Przekazano do Inżyniera Specyfikacje / rewizje Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – Drogi: D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
 3. Przekazano do Inżyniera do akceptacji KNA (N) 184 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową w zakresie barier – WD-23.
 4. Otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie dla KNA (N) nr 182 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową w zakresie barier – WD-17.
 5. Analizowano uwagi Inżyniera do projektów wykonawczych wraz z przedmiarami dla PW ekrany, sanitarnej, melioracji.
 6. Prowadzono nadzór autorski – przekazywano Karty Nadzoru Autorskiego (KNA), analizowano ewentualne uwagi do kart nadzoru.
 7. Postęp prac

Tygodniowy Raport nr 142

W tygodniu od 27 czerwca do 3 lipca 2022 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie warunkowe do PW „Zamienny” Projekt zieleni – Projektowana Zieleń – Węzeł Emilia
 2. Przekazano do Inżyniera PW Branża kolejowa.
 3. Przekazano do Inżyniera Specyfikacje / rewizję Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB):
  • D-07.05.01 Ustawienie barier ochronnych stalowych,
  • D-02.01.01 Wykonanie wykopów rev. 3,
  • D-07.04.01 Ustawienie barier ochronnych betonowych rev. 0
 4. Prowadzono nadzór autorski, przekazywano Wykonawcy Karty Nadzoru Autorskiego (KNA):
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie dla KNA (N) nr 175 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową w zakresie barier – wiadukt WD-12,
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie dla KNA (N) nr 177 rew. 1 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową – aktualizacja rzędnych wysokościowych ekranu przeciwolśnieniowego EP-1,
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie dla KNA (N) nr 170 rew. 1 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową – aktualizacja rzędnych wysokościowych ekranu przeciwolśnieniowego EP-6,
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie dla KNA (N) 181 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową w zakresie barier WS-28,
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie dla KNA (N) 180 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową w zakresie barier – Przepust – P-M10,
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie dla KNA (N) 179 w zakresie przekroju łącznika drogi ekspresowej S14 z jezdnią zbierająco -rozprowadzającą (etapowanie inwestycji),
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie dla KNA (N) 183 w zakresie zmiany długości ścieku trójkątnego (trasa główna S14 na odcinku od km 14+583 do km 14+585,
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie dla KNA (N) 176 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową – autokorekta sztywności rury drenarskiej,
 5. Monitorowanie procedury zatwierdzania KSZR oraz Projektu stałej organizacji ruchu, w tym także dla zakresu Węzła Emilia.
 6. Postęp prac:

Tygodniowy Raport nr 141

W tygodniu od 20 do 26 czerwca 2022 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie (opieczętowano do realizacji) dla specyfikacji technicznej D-07.05.02. Osłony energochłonne wielosegmentowe U-15A.
 2. Otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie warunkowe dla specyfikacji technicznej D-07.02.02. Ustawienie słupków prowadzących i krawędziowych oraz znaków kilometrowych i hektometrowych.
 3. Otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie do realizacji dla D-07.01.01 Oznakowanie poziome.
 4. Prowadzono nadzór autorski, przekazywano Karty Nadzoru Autorskiego wraz z rysunkami projektu wykonawczego:
  • przekazano do Inżyniera KNA (N) nr 172 rev. 1 w zakresie materiału dla warstwy ulepszonego podłoża dla drogi ekspresowej S-14 (trasa główna S14 na odcinku od km 11+815 do km 12+000, strona lewa i prawa),
  • przekazano do Inżyniera KNA (N) nr 175 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową w zakresie barier – wiadukt WD-12
  • przekazano do Inżyniera KNA (N) nr 177 rew. 1 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową – aktualizacja rzędnych wysokościowych ekranu przeciwolśnieniowego,
  • przekazano do Inżyniera KNA (N) nr 178 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową – aktualizacja współrzędnych ekranu EA-12,
  • przekazano do Inżyniera KNA (N) nr 170 rew. 1 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową – aktualizacja rzędnych wysokościowych ekranu przeciwolśnieniowego EP-6,
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie dla KNA (N) nr 109 rev 1 w zakresie dodania opisu lokalizacji wpustów i ścieków,
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie dla KNA (N) nr 171 w zakresie zmiany podbudowy zasadniczej C 16/20 na pierścieniu ronda.
 5. Monitorowano zatwierdzenie przez GDDKiA zaktualizowanego projektu Stałej Organizacji Ruchu.
 6. Monitorowano procedurę wydania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Warszawie – Węzeł Emilia.
 7. Postęp prac budowlanych: