Raport Tygodniowy nr 161

W tygodniu od 7 do 13 listopada prowadzono prace:

 1. Opracowywanie, aktualizacja i sukcesywne przekazywanie do Inżyniera projektów wykonawczych (PW): Kanał technologiczny, Ekrany akustyczne – wały ziemne.
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie do Inżyniera specyfikacji technicznych.
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie do Inżyniera Kart Nadzoru Autorskiego (KNA): KNA (N) w zakresie zabezpieczenia skarp w rejonie wysięków.
 4. Monitorowanie zatwierdzenia przez GDDKiA O/Łódź zaktualizowanego projektu Stałej organizacji ruchu (SOR).
 5. Udział (w trybie wideokonferencji) w Radzie Technicznej nr 85 w dniu 8 listopada 2022 roku.
 6. Postęp robót:

Raport Tygodniowy nr 160

W tygodniu od 31 października do 6 listopada prowadzono prace:

 1. Otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie dla PW Zamienny – Przebudowa kolizji elektroenergetycznych wł. GDDKiA węzeł Emilia.
 2. Otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie dla PW Zamienny – Zasilenia energetyczne węzeł Emilia.
 3. Otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie dla PW Zamienny – Oświetlenie drogowe rev. 1 węzeł Emilia.
 4. Otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie dla PW Zamienny – Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej GDDKiA do SPO „Emilia” węzeł Emilia.
 5. Otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie dla PW Zamienny – Kanał technologiczny węzeł Emilia.
 6. Przekazano Wykonawcy Specyfikacje Techniczne: D.09.06.01 – sadzenie drzew i krzewów.
 7. Prowadzono nadzór autorski (KNA):
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie dla KNA w zakresie oświetlenia drogowego;
  • przekazano do Wykonawcy KNA w zakresie autokorekty wymiarów krawężników kamiennych oraz klasy betonu cementowego ław krawężnikowych.
 8. Monitorowano zatwierdzenie przez GDDKiA O/Łódź zaktualizowanego projektu Stałej organizacji ruchu (SOR).
 9. Postęp prac

Raport Tygodniowy nr 159

Raport tygodniowy z postępu prac za okres sprawozdawczy od 24 do 30 października 2022:

 1. Opracowywanie, aktualizacja i sukcesywne przekazywanie do Inżyniera projektów wykonawczych.
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie do Inżyniera specyfikacji technicznych.
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie do Inżyniera Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego.
 4. Monitorowanie zatwierdzenia przez GDDKiA O/Łódź zaktualizowanego projektu Stałej organizacji ruchu (SOR).
 5. Udział (w trybie wideokonferencji) w Radzie Technicznej nr 84 w dniu 25 października 2022 roku.
 6. Postęp prac:

Raport Tygodniowy nr 158

W tygodniu od 17 do 23 października prowadzono prace:

 1. Opracowywanie i aktualizacja projektów wykonawczych.
 2. Analizowanie uwag i przekazywanie specyfikacji technicznych (D.09.06.01 – sadzenie drzew i krzewów, D-05.03.06 – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego)
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie do Inżyniera Kart Nadzoru Autorskiego (KNA).
 4. Udział (w trybie wideokonferencji) w Radzie Technicznej nr 83 w dniu 18 października 2022 roku.
 5. Czasowa organizacja ruchu

Postęp prac

Raport Tygodniowy nr 157

W tygodniu od 10 do 16 października 2022 wykonane zostały prace:

 1. Opracowywanie, aktualizacja i sukcesywne przekazywanie do Inżyniera projektów wykonawczych (PW) wraz z przedmiarami robót (PW + PR Drogi dla Węzła Emilia, przepust nad istniejącą siecią gazową dla przepustu w km 0+151 RBN 5, PW + PR Odwodnienie Drogi dla Węzła Emilia).
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie do Inżyniera specyfikacji technicznych (D-09.01.01 sadzenie drzew i krzewów).
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie do Inżyniera Kart Nadzoru Autorskiego (KNA).
 4. Opracowywanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu.
 5. Udział (w trybie wideokonferencji) w Radzie Budowy nr 37 w dniu 11 października 2022 roku.
 6. Postęp prac

Tygodniowy Raport nr 156

W tygodniu od 3 do 9 października realizowano prace związane z:

 1. Opracowywaniem, aktualizacją i sukcesywnym przekazywaniem do Inżyniera projektów wykonawczych (PW).
 2. Analizowaniem uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywnym przekazywaniem do Inżyniera specyfikacji technicznych.
 3. Prowadzeniem nadzoru autorskiego, przekazywaniem do Inżyniera Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowaniem uwag Inżyniera do KNA.
 4. Realizowaniem robót budowlanych:

Tygodniowy Raport nr 155

W tygodniu od 26 września do 2 października prowadzono prace:

 1. Przekazanie Projektu Wykonawczego dot. oświetlenie drogowego, zasilania energetycznego, przebudowy kolizji elektroenergetycznych, kanału technologicznego, przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej GDDKiA.
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych (D-08.01.02 – Krawężniki kamienne).
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie do Inżyniera Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) – Przepust w km 0+151 rowu RBN 5.
 4. Udział (w trybie wideokonferencji) w Radzie Technicznej nr 81 w dniu 27 września 2022 roku.
 5. Postęp prac:

Tygodniowy Raport nr 154

W tygodniu od 19 do 25 września wykonane zostały następujące prace:

 1. Opracowywanie, aktualizacja i sukcesywne przekazywanie do Inżyniera projektów wykonawczych (PW) wraz z przedmiarami robót, odniesień do uwag (Ekrany akustyczne – Wały ziemne)
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie do Inżyniera specyfikacji technicznych (D-05.03.25).
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie do Inżyniera Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • przekazano KNA (N) w zakresie autokorekty – zmiany materiału ścieku korytkowego,
  • przekazano KNA (N) w zakresie zabezpieczenia skarp w rejonie wysięków,
  • przekazano KNA (N) w zakresie prowadzenia robót budowlanych w oparciu o zamienną dokumentację projektową – sączenia wód w zbiorniku nr 10,
  • otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 200 b. mostowa w zakresie prowadzenia robót budowlanych w oparciu o Katalog detali mostowych KDM – urządzenia dylatacyjne modułowe.
 4. Zrealizowane roboty:

Tygodniowy Raport nr 152

W tygodniu od 5 do 11 września wykonano następujące prace:

 1. Opracowywanie, aktualizacjai sukcesywne przekazywanie do Inżyniera projektów wykonawczych (PW) wraz z przedmiarami robót.
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie do Inżyniera specyfikacji technicznych (Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków, Ekrany akustyczne odbijające, Krawężniki kamienne, Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, Kanalizacja deszczowa).
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie do Inżyniera Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA.
 4. Opracowywanie projektów czasowej organizacji ruchu, uzgadnianie ich z Wykonawcą, monitorowanie procedury uzyskiwania opinii / uzgodnień projektów czasowej organizacji ruchu od zarządców dróg, policji – Przekierowanie ruchu na jezdnię docelową ul. Aleksandrowskiej 0+000 – 0+670 w Zgierzu.
 5. Postęp robót budowlanych:

Tygodniowy Raport nr 151

W tygodniu od 29 sierpnia do 4 września 2022 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Opracowywanie, aktualizacja i sukcesywne przekazywanie do Inżyniera projektów wykonawczych (PW) wraz z przedmiarami robót: otrzymano  zatwierdzenie Inżyniera do PW wraz z Przedmiarem Robót Odwodnienie Drogi – Węzeł Emilia.
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie do Inżyniera specyfikacji technicznych.
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie do Inżyniera Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA: przekazano  rewizję KNA (N) w zakresie autokorekty szczegółu A-5, otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 196 w zakresie zmiana nazwy konstrukcji oporowej K12 na przekrojach poprzecznych.
 4. Opracowywanie projektów czasowej organizacji ruchu, uzgadnianie ich z Wykonawcą, monitorowanie procedury uzyskiwania opinii / uzgodnień projektów czasowej organizacji ruchu od zarządców dróg, policji: